Проект „Модернизирана информационна инфраструктура в община Аврен“ – реализация и възможности за създаване на туристически продукт.
 
Реализацията на проект „Модернизирана информационна инфраструктура в община Аврен“ дава възможност на туристите, обичащи историята, културата и природата да опознаят още едно кътче от България. Прекрасната природа, интересната история, географското разположение и отличните условия за практикуване на спортове, определят големия потенциал в района на Община Аврен в областта на туризма. Подобряване на туристическата инфраструктура, разнообразяване на атракциите, представяне на туристическата дестинация ще доведе до привличане на повече туристи и стимулиране на предприемаческа активност в туристическата дейност.

Община Аврен има подходящо географско разположение и богато културно –историческо наследство, което може да привлече повече туристи. Биологичното разнообразие е много ценно и атрактивно за любителите на природата.  Създаването на условия за увеличаване и разнообразяване на възможностите за привличане на туристи ще е предпоставка за мотивиране на предприемачи да развият собствен бизнес в областта на туристическите дейности.

Един от основните аспекти от управлението на общината е насърчаване на туристическата дейност. Усилията са насочени към повишаване на качеството и разнообразяването на туристическите услуги, ефективното използване на наличната материална база, удължаване на туристическия сезон, въвеждане на нови услуги като краен резултат – повишаване на приходите от сектора на туризма.
Туристическата маркетингова стратегия определя целевите групи като заинтересовани страни в процеса на утвърждаване на туристическия продукт.

Целеви групи:
Местните органи за самоуправление и местната власт, общинската администрация в Аврен;
Представители на бизнеса – туристически предприемачи, мениджъри в браншовете, свързани с туризма на община Аврен;
Туристи с интерес към различните форми на туризъм – културно – исторически, селски, спортно – развлекателен туризъм, индустриален от България и целеви европейски страни. Крайни бенефициенти:
Населението в община Аврен (около 10 000 екв. жители);
Български и чуждестранни туристи, посещаващи района;

Заинтересовани субекти (туристически фирми, НПО, други институции като читалища, медии) в община Аврен;Общата цел на проект „Модернизирана информационна инфраструктура в община Аврен“ е подобряване качеството на живот в община Аврен, чрез развитие на туризма като устойчив местен поминък и улесняване достъпа до информация за туристическите дестинации, културното наследство и бит на Община Аврен, чрез модернизиране на информационната инфраструктура.

Общата цел е декомпозирана в три конкретни цели, които ще бъдат постигнати в процеса на реализация на проекта:
1. Да се подкрепи  развитието на туризма на територията на община Аврен чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото наследство;
2. Да се разнообрази туристическия продукт на общината като се насърчи развитието на културно-историческия туризъм на основата на богатото етнографско наследство;
3. Да се подобрява местната заетост чрез развитие на туристическата инфраструктура и разнообразяване на туристическия продукт.

Като съществена дейност от проект „Модернизирана инфромационна инфраструктура в община Аврен“ е обновяването на Информационно – посетителски център в Аврен, включващо доставка и монтаж на специализирана техника и мебелировка.

Други основи дейности по проекта е  създаването на изложби за експониране на  местното етнографско, историческо и природно  наследство с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии  в съществуващия туристически и информационен център.

Този сайт е създаден в рамките на проект „Модернизирана информационна инфраструктура в община Аврен”, по Договор № 03/313/00142/19.11.2012 год.,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за «Развитие на селските райони» 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 

 
Начало Маркетингова стратегия